گوردخمه خشایارشا در نقش رستم
گوردخمه در دوران باستان

گوردخمه نوعی معماری صخره ای می باشد که در صخره ها، کوه ها یا تپه ها برای خاکسپاری متوفیان ساخته می شده است. گوردخمه با دخمه فرق دارد. دخمه یا برج خاموشی مکانی است که بر فراز بلندی ایجاد می شد و متوفی در آنجا قرار داده می شد تا توسط حیوانات و پرندگان متلاش شود. همچنین […]

ادامه مطلب