سنگ دوربین در دفینه یابی
سنگ دوربین یا سنگ سوراخ دار

سنگ دوربین یا سنگ سوراخ دار نماد راحتی در میان نمادهای باستانی می باشد که به معنای دیدن است. اگر در سنگ دوربین نگاه کنید، در جهت دید آن یک یا دو نشانه دیگر باید پیدا شود. نظریه اول تفسیر نماد سنگ دوربین چشم خود را باید روی قسمت بزرگ سوراخ سنگ بگذارید، یعنی باید […]

ادامه مطلب